13/05/2015

Hướng dẫn và Mẫu đánh giá Cán bộ Công chức, viên chức năm học 2014 – 2015

HƯỚNG DẪN VÀ MẪU BẢN ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM CV số 2939 So Noi vụ_Huong dan danh gia CB CC VC 2014 Huong dan SKKN Phieu […]